Sunday, December 30, 2007

השיר האמיתי ואז שלי:

לכל איש יש שם
שנתן לו אלוהים
ונתנו לו אביו ואימו

לכל איש יש סוד
שגרם לו אלקים
וגרמו לו אביו ואימו

לכל איש יש שם
שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו
ונתן לו האריג

לכל איש יש סוד
שגרמו לו קומתו ואופן חיובו
וגרם לו האריג

לכל איש יש שם
שנתנו לו ההרים
ונתנו לו כתליו

לכל איש יש סוד
שגרמו לו ההרים
וגרמו לו כתליו

לכל איש יש שם
שנתנו לו המזלות
ונתנו לו שכניו


לכל איש יש סוד
שגרמו לו המזלות
וגרמו לו שכניו


לכל איש יש שם
שנתנו לו חטאיו
ונתנה לו כמיהתו


לכל איש יש סוד
שגרמו לו חטאיו
וגרמה לו כמיהתו

לכל איש יש שם
שנתנו לו שונאיו
ונתנה לו אהבתו

לכל איש יש סוד
שגרמו לו שונאיו
וגרמה לו אהבתו

לכל איש יש שם
שנתנו לו חגיו
ונתנה לו מלאכתו

לכל איש יש סוד
שגרמה לו חגיו
וגרמה לו מלאכתו

לכל איש יש שם
שנתנו לו תקופות השנה
ונתן לו עיורונו

לכל איש יש סוד
שגרמו לו תקופות השנה
וגרם לו עיוורונו

לכל איש יש שם
שנתן לו הים
ונתן לו
מותו

לכל איש יש סוד
שגרם לו הים
וגרם לו
מותו

No comments: