Saturday, November 29, 2008

אפילו שאין לי סיבה
אני בודדה

Friday, November 14, 2008

45 years after Martin Luther King Jr.'s speech about freedom and equality, about black segregation and injustice, the United States of America have their first black president.

Thursday, November 13, 2008

כתבתי את זה לגילעד ואז החלטתי לכתוב את זה גם פה

על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב

על אלה אני בוכיה
על מילים שלא זוכות לזרום באויר העולם
ולהתערבב בין שאר המילים ושאר המנגינות.
על צבעים שיכולים להתאים למשהו נצחי
אבל לא זוכות להישפך על גבי האדמה
ולא להתחבר לצבעים האחרים
אלא נשארות בתוך עמקי הנשמה
בתוך הכלא שהוא אני.
אני רוצה להיות חלק מהנוף, חלק מהטבע.
על זה אני בוכיה-
על כך שאני עדיין לא.
ובאותו זמן,
אני צבע שכולל בתוכו את כל הצבעים
כל כך הרבה צבעים וגוונים
שאי אפשר לדעת איך לחלק אותם
איך להפריד ביניהם
איך לא לרצות לעשות הכל, כאן, עכשיו.
איך לא לרצות לצאת מחוץ לזה, מחוץ לריבוע.
על אלה אני בוכיה-
על כך שיש כל כך הרבה יופי אבל הוא חולף
ואין דרך לשמר את הרגעים בהם אני כל כך מורמת,
כל כך גבוהה בשמים, כל כך קרובה למשהו נשגב והלוהי
ואז הוא מת
הרגש הזה מת
ואני חוזרת להיות כמו כולם, יושבת, מחכה--
ועל אלה אני בוכיה