Sunday, June 07, 2009

12-5-09
אני כלואה בתוך עולם שהוא מיסטורי כל כך
אני אבודה בתוכו
מנסה לחפש את תכליתו בין
הדברים שנזרקים
על ידי
למקומות רחוקים, קרובים, מחניקים.
איך אפשר לצאת מזה?
אני לא מבינה את התוכן
אני לא מבינה את הצבעים
הם גדולים עליי
אני קטנה מהם
באלפי מידות של חשיבה.
הפשטות בעל-כורחה
נהפכת למבוך בלתי מצוי
הצילו!
2-6-09
אני מתגעגעת אליך
זאת האשמורת הראשונה של הטירוף
היום
הזכרון עטוף קסם וערגה
טבול בנשיקה.
ההתכה של השפתיים
של הידיים
משאירה בי כוח לרצות
ולחכות
שתשלים את החסר.
הנצח נושף בי מרגוע
אך קץ החיים מתפתה להתפרץ
תהיה איתי עכשיו
תשמור עלינו
תדאג שיגיע היום
שנשכון לבטח
ביחד
שנסוך בשכינת העילאיות
הרוחנית והגופנית
3-6-09
הצבא
החיים מתחילים אחרי
השנתיים.
בחלל הריק הזה
שבין עכשיו לבין אחרי,
יוכנס יגון ותיסכול
בדידות
המוות והכאב יוזרקו עליי בעל-כורחי,
יוצמדו לבשרי.

עד שתוכל
לתפוס את כל טיפות
דמעותיי
ולאסוף אותם
ולארוז את רגשותיי
בנשיקה,
כאשר סוף-סוף נהיה ביחד.

(אם תוכל)
זאת אומרת,
אם הצבא/מלחמה
לא יהרגוך
אהובי

No comments: