Monday, October 19, 2009

אביר קטן ומאוהב
בפתח ליבי נמצא
מבקש לקחתני על סוסו הלבן
ולברוח איתי בריצה

לגמול לי את כל החסד והטובה
שישותו יכולה לתת,
הוא עמל וטורח ללא הפסק
עד שעל מיתרי ליבי פורט

מכתיר אותי הנסיכה
והוא הנסיך הפשוט.
רוקדים בשדות, בין הרים ופרחים,
תחת שמים של אחווה ורעות

יומם וליל הוא מגן
עליי, עלינו, על הכל
מאפשר למילותיי לנוע פתאום
בצליל ובזמרה כפס-קול

No comments: