Monday, December 27, 2010

התחלתי לבכות. לא התכוונתי. אמרתי גם שאני בוכה מלא, שכל יום אני צריכה להילחם בעצמי
שאלתי אם לדעתו יש דברים שהם קשים מדי ושצריך לעזוב אותם, או שאפשר להתמודד עם הכל
הוא לא הבין את השאלה אבל נגמר הזמן אז אמרתי לא משנה

No comments: