Friday, April 29, 2011

מתי היהדות התחילה להיות איך שהיא היום ולמה יש עכשיו רק דרך אחת?

הסופר יוסף חיים ברנר כתב: אנחנו הננו יהודים בחיים הממשיים, בלב וברגש, בלי כל הגדרות שכליות, בלי אמיתויות אבסולוטיות ובלי כל התחייבויות כתובות. כל מה שיקר לנו כיום הזה, כל מה שיש לו ערך בעינינו, כל מה שנובע מתוך המהות החופשית שלנו - בלי אונס וכפייה, תהיה איזו שתהיה - זוהי יהדותינו
*****************

המלך יאשיהו נזכר כמי שביצע רפורמה דתית רחבת היקף. הרפורמה כללה את עקירת פולחן האלילים, וכן ריכוז כל פולחן ה' בירושלים תוך הריסת מקומות הפולחן ברחבי הארץ. הרפורמה נערכה בין השנים 12 ל-18 למלכותו, כלומר 622-628 לפנה"ס בערך, והיא מתוארת הן בספר מלכים‏‏[8] והן בספר דברי הימים.

לפי המסופר, הרפורמה כללה את הריסת את כל המזבחות והבמות לאלילים הזרים; שבירת הפסלים והמסכות ששימשו לפולחן; הוצאת כלי הפולחן ששימשו לעבודת אלילים מבית המקדש בירושלים, ושריפתם; עקירת טקסי הפולחן עצמם, ובהם הקרבת קורבנות האדם שהייתה נהוגים בגיא בן-הינום, ועוד. ארון הברית הושב לבית המקדש בירושלים.

חשיפתו של ספר התורה

לפי המסופר במקרא, מצא הכהן הגדול חלקיהו בבית המקדש את "ספר התורה" או "ספר הברית". יאשיהו, שהזדעזע מתוכן הספר, כינס את נציגי העם לירושלים. הספר הוקרא ברבים, ובטקס רב רושם נכרתה ברית לפני ה', בה התחייב העם לקיים את הדברים הכתובים בספר שנקרא לפניו, ואחרי כן נחגג חג הפסח בירושלים‏‏[9].

זאת אומרת, רק מאז היהדות התחילה להיות מה שהיא היום. לפניכן היא היתה מאוד שונה ולא התנהלה על פי התורה כמו היהדות ההלכתית של היום. היהדות כפי שאנחנו מכירים אותה היום היא רק דרך אחת מתוך הדרכים השונות שהתפתחו באותה תקופה- ה"כתות השונות".

^^^^^^
פרושים הם אחת מהכתות היהודיות בתקופת בית שני. בתקופת בית חשמונאי התפצלה החברה היהודית לכיתות דתיות שונות.
^^^^^^

"יהדות היא לא דת" הרב מאיר כהן
http://www.orot.tv/Article.aspx?ID=442

No comments: