Thursday, June 16, 2011

After three years you just come home one day

Friday, June 10, 2011

שבת אחרונה בלי גילעד

Friday, June 03, 2011

יש סבל של אנשים כמו בשואה, שהוא סבל טוטאלי ושאי אפשר לתאר אותו במילים
ויש סבל של אדם יחיד, כאשר הלב שלו מתפורר מרוב מעמסה
ועוד דבר שלמדתי הוא שבכעס, אחרי החלק שבו הלב רותח ובוער כמו אש, בא הקטע שבו הכל נמס, כמו אחרי התפרצות הר געש, כאשר הלבה פשוט נופלת וזורמת בכל כובד החום שלה
איך אתה יכול להיות כל כך אדיש להתנהגות הפאשיסטית הזאת שלהם? "על הפרינסיפ את כועסת?" כן, על הפרינסיפ! ברור שכן! על הפרינסיפ תמיד צריך להילחם, לא על בעיה ספציפית
והם
בכלל!
אין צדק

Thursday, June 02, 2011

מצאנו אוצר בחדר ההנצחה של מוזאון הפלמ"ח, שמכיל מגרות של מעל 1,000 לוחמי הפלמ"ח ספר קטון קטן וישון ישן של הגיגים ומחשבות של זהרה לביטוב:
הכל נראה יפה רק כשבפנים הכל מוכן לקלוט את היפה והטוב, ואם לאו- בכל זאת זה נשאר יפה.
*****
לפעמים יש רצון לכתוב דברים יפים, שיהיו יפים כשהם לעצמם, וטהורים לעצמם, ומטרה זו תהיה מטרה לעצמה.