Thursday, June 21, 2012

אני רוצה לטוס לאנשהו. להרבה זמן.
לממש את האקט של המחשבה שאני לא באמת חייבת לחיות פה.
אני באמת לא חייבת לחיות פה אם אני לא רוצה. באמת, אני חופשייה לחיות בכל מקום. כל העולם פתוח, ואני רק פה.
(ובו זמנית להרגיש אם באמת שום מקום אחר לא יכול להיות הבית, כמו שאומרים.)
אף פעם לא הייתי מחוץ לארץ מספיק זמן כדי לדעת מה זה מקום אחר ומה זה הארץ.
אני רוצה לטוס לאנשהו להרבה זמן.

לא יהיה לנו מספיק כסף לטוס הקיץ
מי יודע מתי נטוס? 

No comments: