Friday, April 10, 2015

אחד החלומות שלי לעתיד: לתכנן (ולהעביר) תכנית לימודים/סדנאות דרך משרד החינוך או בדרך עצמאית שיעסקו, ילמדו ויעוררו חשיבה בנושאי אקולוגיה, מודעות סביבתית ואורח חיים אקולוגי ובר קיימא לילדים בבתי ספר יסודיים.

יש לי הרבה חלומות והרבה תחומים שאני רוצה להעמיק בהם את הידע. אחד מהם זה חינוך. אני חושבת שהדבר הבא שאלמד זה חינוך, ואולי אחרי זה אוכל לממש את החלום החשוב הזה.

1 comment:

Shlomit said...

אני חושבת שעל חלק מהנושאים האלו את יכולה להרצות בבתי ספר מטעם אנונימוס