Saturday, April 18, 2015

מאמר מעולה
היא כותבת פה בצורה נרחבת על נושא הקנאה (והמושג "הינאה"), ואותי אישית זה נושא שמעורר מחשבה והשראה

אני לא חושבת שאני רוצה להיות בקשר פוליאמורי, אבל אני כן רוצה שבקשר הנוכחי נוכל להרחיב את הפתיחות ואת האהבה כלפי העולם, ולצמצם את תחושות הקנאה והרכושנות.

No comments: