Thursday, January 07, 2016



אולי ויתרתי על דבר גדול מדי. כך זה מרגיש לפעמים (בזוכרי זכרונות מסוימים), אבל לא יכולתי לדעת זאת מבפנים,
אדע זאת רק במרחק הזמן. המחפש אחר האמת נתקל לעתים בכאב ובהפסדים
ואפילו בהפסדים גדולים מאוד, ובגעגועים עמוקים מאוד,
אבל זה חלק מהתהליך שהחיפוש תובע. כדי להיות כנה עם עצמי, אני מוכנה להפסיד הרבה
גם בלי למצוא אוצרות.



No comments: